Edin Delić: Povlačenje budžeta u svrhu zaštite zakonitosti i funkcionisanja Općine

Načelnik Edin Delić, na svojoj Facebook stranici objavio je tekst koji se tiče Budžeta općine Lukavac za 2017. godinu, koji prenosimo u cjelosti.

Danas (30. marta) zakazana je sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj je, između ostalog, predviđeno razmatranje prijedloga Budžeta za 2017. godinu. Sjednica je zakazana protekle sedmice, a u ponedjeljak u večernjim satima dobili smo 67 amandmana na budžet od strane SDA Lukavac i 1 amandman od Stranke za BiH. Broj, obim sredstava i struktura amandmana koje je uputila SDA zadiru u samu suštinu Budžeta, u značajnom broju slučajeva su nezakoniti, a posebno su indikativne stavke koje SDA u svom prijedlogu povećava.

Analizu prijedloga SDA objavit ću posebno. Radi se o iznimno zanimljivom tekstu koji će ući u anale parlamentarne prakse na našoj općini i biti temeljito i dugotrajno analiziran. Ovo je jedan od dokaza koliko daleko, sa kakvim cinizmom, neprincipijelno i protuzakonito su spremni ići u opstrukciji društvenih promjena i priznati bilo kakvu vrstu vlastitog političkog poraza.

Imajući u vidu evidentnu namjeru predlagača amandmana da donese nezakonite odluke, kao i da svojim prijedlozima dovede do nemogućnosti funkcionisanje Općine Lukavac, a postupajući u skladu sa ovlaštenjima utemeljenim o Zakonu o principima lokalne samouprave, uputio sam danas zahtjev za skidanje sa dnevnog reda prijedloga Budžeta. Ostaje još teoretska mogućnost da se usaglašavanjem dođe do budžeta koji bi mogao imati podršku u Općinskom vijeću, ili da se Budžet proglasi u skladu za Zakonom o principima lokalne samouprave.

Ovim vidom opstrukcije svakako se otežava funkcioniranje Općine Lukavac, ali zakonom su predviđeni mehanizmi kojim se interesi građana i funkcioniranje lokalne samouprave mogu zaštiti od nezakonitog djelovanja u Općinskom vijeću. Administracija će postupati zakonito, odlučno i hrabro preuzimati odgovornost i donositi odluke.

Iskreno se nadam da će predsjedavajući Općinskog vijeća i većina vijećnika prepoznati destruktivno djelovanje predlagača amandmana, te o svemu zauzeti svoj vlastiti stav. Ostajem i dalje otvoren za svaki vid dobre volje i korektnosti u odnosima, pa čak i prema vijećnicima SDA. Međutim jasno želim kazati da sadašnji način njihovog djelovanja smatram destruktivnim i protuzakonitim. Svjestan sam da su svi pojedinačno izloženi velikom pritisku moćnika koji su naučili „sa sećije“ daljinski određivati stavove svojih predstavnika. Oni to tumače „organiziranim stranačkim djelovanjem“, „poštivanjem stranačke hijerarhije“ i slično, a ja to smatram samom negacijom demokratskog procesa, pa i samih vijećnika. Ako će neko iz centrale telefonom određivat stavove vijećnika suvišno je i Vijeće i vijećnici.

Kako smo došli u sadašnju situaciju?

U zakonskom roku, a na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća održanoj u protekloj godini 31.12.2016. godine uputio sam prijedlog Budžeta za narednu godinu. Radi se o dokumentu koji je u javnu raspravu uputio raniji načelnik, a koji je se u načelu razlikovao samo u nekoliko stavki usklađivanja sa zakonom i dodatku prijedloga da se kreditnim zaduženjem izmire obaveze Općine i osigura kontinuitet strateških projekata. Podsjetit ću da je na istoj sjednici ponuđen i Sporazum koji nam je predložila Vlada Tuzlanskog kantona o međusobnom izmirenju duga po izvršnoj presudi 1,7 miliona koje Općina Lukavac mora platiti Vladi Tuzlanskog kantona zbog obustave izgradnje regionalne deponije čvrstog otpada iz ranijih godina.

Prijedlog Budžeta i Odluke nisu dobili potrebnu većinu glasova u Općinskom vijeću, te je donesena odluka o privremenom finansiranju najkasnije do kraja marta tekuće godine. U toku realizacije ove Odluke radikalno su ograničene mogućnosti finansiranja, a odmah u januaru dobili smo i izvršno rješenje Općinskog suda Lukavac o blokadi žiro-računa Općine, kako bi se prinudno naplatilo 1,7 miliona KM koje potražuje Vlada TK. Smatram da je sve ovo bio orkestrirani pritisak SDA na mene kao načelnika i građane, kojim se željelo stvoriti utisak da su meni ruke svezane, da sve procese kontroliše SDA i da je jedino rješenje moja ostavka.

Tokom januara i februara SDA se nije odazivala na pozive za razgovore oko Budžeta, niti je uputila bilo kakav pisani ili usmeni prijedlog o dokumentu Budžeta. Pred kraj februara organizirao sam zajednički sa predsjednikom Općinskog vijeća gospodinom Mehmedom Suljićem sastanak sa predstavnicima većine u namjeri da razgovaramo o konkretnim problemima i tražimo rješenje. Jedino pitanje koje je tom prilikom otvoreno je vrijeme otplate kreditnog zaduženja. Prisutni su insistirali da se krediti vrate u toku mog mandata. Imajući u vidu veliki obim finansijskih obaveza sasvim je jasno da toliko kreditno zaduženje na 3 godine nije moguće, odnosno da bi kreditni anuiteti blokirali temeljne funkcije Općine. Niti jedno drugo pitanje ili primjedba nisu izneseni tom prilikom.

Prisutni su tražili detaljne informacije o tome kome se šta duguje, te šta se duguje Općini Lukavac. Dobili su brzo ove podatke i isti su prezentirani javnosti. Nije bilo razumijevanja ili saglasnosti o tome kada moramo platiti svoje dugove, šta znači izvršno sudsko rješenje kojim se trenutno blokira žiro račun, a šta znače nenaplaćena potraživanja od niza subjekata koja se ne mogu naplatiti decenijama (kao što su potraživanja od Rudnika, Elektroprivrede i slično).

Nakon tromjesečnih pokušaja da se postigne saglasnost o Budžetu Općine Lukavac, odlučio sam da pred kraj zakonskog roka za usaglašavanje uputim na Vijeće prijedlog Budžeta. Svjestan sam bio rizika da je moguće da kreditna zaduženja budu dovedena u pitanje. Imajući u vidu nužnost učešća i saglasnosti načelnika i Općinskog vijeća u procesu zaduženja meni je bilo potpuno jasno da i građanima moramo otvoreno ukazati šta su prednosti ili nedostatci odluke da se odustane od kreditnog zaduženja. A radi se o veoma jednostavnom problemu.

Vlast SDA je ostavila tekućih finansijskih obaveza koje se moraju odmah platiti u iznosu od 3,5 miliona KM (1,7 miliona KM po izvršnom sudskom rješenju; 1,2 miliona KM po fakturama za izvršene radove i usluge; 400.000 KM duga volonterima). Pred nama su krajnji rokovi za realizaciju projekata odvođenja oborinskih voda i kanalizacije, te sanacije korita Jale, Turije i Spreče, za koje nam je potrebno ukupno oko 1,6 miliona KM. Dolazimo do sume od oko 5 miliona KM, koju čine dugovi iz ranijeg perioda i generacijski razvojni projekti u kojima je zbog kašnjenja.

Kamo dalje?

Bio sam spreman razgovarati o svakoj poziciji, korigovati svoje stavove, tražiti komproimise i uvažavati različite političke stavove. Danas nemamo namjeru vođenja dijaloga od strane SDA, već pokušaja diverzije sračunatim sa ciljem da se blokiraju ključni procesi na Općini, da se za njih okrivi načelnik i pokrene procedura opoziva, koja je sasvim izvjesna krajem aprila mjeseca.

Dobra volja za razgovor i saradnju će ostati konstanta u mojim stavovima. Imamo još jedan dan pred nama za eventualne razgovore, a po isteku mjeseca marta jedina preostala zakonska mogućnost je objava Budžeta u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave.

Spremne su verzije budžeta za svaki scenario.

 

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI