Javni oglas za prijem pripravnika u Službu civilne zaštite Općine Lukavac

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH”, broj: 64/09), člana 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem pripravnika broj: 02-02-1-2736/17 od 17.11.2017. godine, Općinski Načelnik, na prijedlog Službe civilne zaštite općine Lukavac, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Službu civilne zaštite općine Lukavac

 1. Pripravnik – vatrogasac – vozač…………………………4 (četiri) izvršioca,
 2. Pripravnik – vatrogasac………………………………………2 (dva) izvršioca.

Uslovi:

Pored općih uslova iz člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog organa državne službe općine Lukavac i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH”, broj: 64/09), i to:

Za poziciju broj: 01.:

 • najmanje III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke),
 • položen vozački ispit „C“ kategorije,
 • da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,
 • da nije stariji od 25 godina života.

Za poziciju broj: 02.:

 • najmanje III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjer (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer   tehničke struke),
 • da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,
 • da nije stariji od 25 godina života.

Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija):

 1. prijava na Javni oglas, sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa, broj telefona, e-mail adresa),
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),
 4. ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. diploma o završenoj srednjoj školi,
 6. svjedodžba o završenom svakom razredu srednje škole,
 7. dokaz da kandidat nema radni staž i iskustvo u struci nakon sticanja srednje stručne spreme (uvjerenje izdato od strane JU „Služba za zapošljavanje“),
 8. ovjerena kopija važeće vozačke dozvole za „C“ kategoriju (samo za poziciju broj: 01.) ,
 9. dokaz o učešću jednog ili oba roditelja u odbrambenom ratu (uvjerenje nadležnog organa).

Pravo prijave na Javni oglas imaju lica koja poslije stečenog najmanje III (trećeg) stepena stručne spreme nemaju radnog staža i iskustva u struci neophodnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, i koja su prijavljena na evidenciju kod Službe za zapošljavanje.

U skladu sa odredbama člana 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH”, broj: 64/09) i člana 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17), prijem pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uslove imaju pravo pristupiti intervjuu. Intervju podrazumijeva provjeru znanja iz oblasti Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH”, broj: 64/09).

O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Postupak izbora kandidata provodi Komisija za izbor koja će razmotriti pristigle prijave, provesti intervju i utvrditi listu kandidata, te istu dostaviti  Rukovodiocu organa državne službe na izbor.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata.

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova Pripravnika – vatrogasca – vozača / Pripravnika – vatrogasca, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija – ne starije od 3 mjeseca) i uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona da nije kažnjavan (original ili ovjerena kopija – ne starije od 3 mjeseca).

Izabrani kandidati na poziciju broj: 02. Pripravnik – vatrogasac imaju obavezu položiti vozački ispit „C“ kategorije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema pripravnika u radni odnos.

Izbor kandidata izvršit će se na osnovu kriterija prosjeka ocjena završenog srednjeg obrazovanja, rezultata ostvarenih na intervjuu i u skladu sa odredbama čl. 3. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni avaz” i službenoj internet stranici općine Lukavac.

Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili lično u šalter salu općine Lukavac, sa naznačenom pozicijom na koju se prijavljuje, na adresu:

OPĆINA LUKAVAC – Stručna služba Općinskog Načelnika – „Komisija za provođenje postupka prijema pripravnika u Službu civilne zaštite općine Lukavac (01. Pripravnik – vatrogasac – vozač / 02. Pripravnik – vatrogasac – ne otvaraj”).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

U potpisu: Općinski načelnik, Dr.Sci. Edin Delić.

 

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI