OPĆINSKO VIJEĆE LUKAVAC: Blokada općine se ipak nije desila!

Jučer je u prostorijama PU Lukavac održana 3. redovna sjednica općinskog vijeća Lukavac koja je i ovoga puta poprimila epitete maratonske. Činjenica da je sjednica počela u 9h, a završena nešto prije 19h dovoljan je pokazatelj o dužini trajanja ali i temeljnoj, složenoj na momente i napornoj raspravi koja se vodila po većini predloženih tačaka dnenvnog reda.

A upravo je usvajanje dnevnog reda, zajedno sa izvodom iz zapisnika odnijelo najviše vremena i izazvalo najviše polemike i rasprave, ali činjenično i usmjerili pravac cjelokupnog toka sjednice obzirom na određene izrečene stavove i mišljena. Početni optimistični uvod predsjedavajućeg općinskog vijeća Lukavac, gospodina Mehmeda Suljića o tome da je dnevni red sjednice usvojen na kolegiju općinskog vijeća koji je prethodio sjednici, ubrzo je „pao u vodu“ prilikom uvrštavanja u dnevni red prijedloga tački koji su naknadno pristigli.

Naime, klubovi vijećnika SDP, DF, SBB vijećnik „Dosta je bilo“ i vijećnik SDU podnijeli su zahtjev za uvrštavanje u dnevni red kao tačke Razmatranje prijedloga za smjenu i izbor novog predsjedavajućeg OV Lukavac. Osnov za  ovu tačku bilo je pismo-preporuka Visokog predstavnika Valentina Inzka u kojem se između ostalog traži dosljedno sprovođenje slova i riječi ustava i zakona BiH, a vezano za eventualne nepravilnosti oko izbora predsjedavajućeg OV Lukavac.

Na govornici su se izmjenjivali diskutanti obje, vidno suprostavljene strane – pozicije i opozicije.

U toku rasprave,  između ostalih obratio i predsjedavajući Mehmed Suljić kao „akter“ cijele priče, koji je upoznao prisutne da je i sam pisao Visokom predstavniku gospodinu Inzku i iznio svoje mišljenje za svu “prašinu” koja se podigla oko njegovog izbora ali i napomenuo prisutne da će kada i ako odgovarajuće i nadležne institucija donesu odluku ili rješenje suprotno od stanja koje jeste i sam istu lično izvršiti i po njoj postupiti. Isto je u ime Kluba vijećnika SDA i općinske većine ponovio i Ermin Jusufović jasno naglašavajući da su ustavni sudovi BiH odnosno F BiH jedini i isključivo nadležni za tumačenje ustavnih odredbi. Na pitanje vijećnice kluba SBB Jasminke Memić da li su pravno valjane odluke predsjedavajućeg, a obzirom na svu priču oko njegovog izbora, sekretar općinskog vijeća je protumačila da odluke donosi vijeće, a da predsjedavajući samo potpisuje ono što je stav vijeća, i da u tom smislu nema sumnje u pravnu ispravnost tih odluka.

Predsejdnik Kluba SDP Adem Mahovkić.

Predsejdnik Kluba SDP-a Adem Mahovkić je na sve to izjavio da i Visoki predstavnik može tumačiti ustave i zatražio da se tačka uvrsti u dnevni red te da vijeće postupi po preporukama iz pisma Visokog predstavnika. Na kraju prijedlog sporne Odluke nije dobio potrebnu većina za uvrštavanje u dnevni red koji je usvojen sa 17 glasova za i 13 protiv.

Još veću dramu i raspravu je donijela druga po redu tačka, koja u pravilu prolazi bez veće rasprave. Naime, počelo je inicijativom Mihada Sakića (SBiH) da se u izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice unesu poptune i doslovne izjave nekih od vijećnika, ali i da se preispita po kojem osnovu se vrši kompletno video snimanje sjednica vijeća i ako postoji potreba da se to jasno predvidi u statutu odnsono poslovniku. Na ovo izlaganje reagovali iz kluba SDP koji su kazali da treba sve izrečeno od strane vijećnika treba i unijeti u zapisnik (Jakub Mahovkić) odnsono da su po statutu sjednica vijeća javne (Adem Mahovkić).

Vrhunac političkog previranja se desio kada je vijećnik kluba SDA Teufik Arapčić zatražio zakazivanje tematske sjednice sa isključivo dvije tačke dnevnog reda: problematika deponije i utvrđivanje ukupnih dugovanja i potraživanja općine Lukavac, obziorm da, kako je naveo, načelnik po svom Facebook profilu iznosi samo one cifre i brojeve koje njemu idu u prilog. Naveo je i da je načelnik Delić više puta najavljivao, čak i objavljivao da je došlo do blokade općine što se zapravo nikada nije ni desilo, te da očekuje da njegovo izvinjenje većini u općinskom vijeću za lažne optužbe, baš kao što se izvinuo i bivšem načelniku Mujkiću za pogrešno izrečene stavove oko pitanja deponije.

Vijećnik SDA – Admir Mosorović

Vijećnik SDA Admir Mosorović je potvrdio prethodno navedeno uz konstataciju da načelnik Delić nije nigdje iznio činjenicu da je općina Lukavac naplatila neke respektabilne iznose kao i da ima ogromna potraživanja prema drugim licima koja debelo prelaze iznose često spominjanih dugovanja uz opasku da trenutno na računu općine ima preko 2 miliona KM sredstava.

Načelnik je odgovorio da je on imao bojazan od blokade zbog odlaganja usvajanja budžeta od strane općinskog vijeća  i potvrdio da općina ipak nije bila blokirana. Kazao je da je izvinjenje uputio bivšem načelniku, kako ga je nazvao prijatelju Dževadu Mujkiću ukoliko je zbog svojih izraza na bilo koji način ugrozio njega ili njegovu porodicu. Istakao je i potvrdio da postoje i velika potraživanja općine prema drugim licima, i da je na njemu da to „ganja“ i naplaćuje ali i da su potrebna trenutno sredstva za okončanje projekata koje je započeo prethodni načelnik kako isti ne bi propali.

Veliku polemiku u okviru ove tačke izavala je i skorašnja tribina 13 vijećnika i sporni pozdrav „smrt fašizmu“ kojim se tamo prisutnim, prema navodima predstavnika kluba SDA, htjela poslati poruka građanima da su svi koji drugačije razmišljaju fašisti. U odgovoru na prethodno ponuđena je i pročitana definicija fašizma od strane predstavnika opzicije Sulejmana Brkića (Dosta je bilo) uz konstataciju da je to uobiačajan pozdrav koji se svakodnevno koristi i da to nije bila namjera nikog predstaviti kao fašistu.

Nakom usaglašavanja, Izvod iz zapisnika je jednoglasno usvojen.

Dalji tok sjednice je prošao u ipak pomirljivom tonu i sa dosta usaglašenih stavova.

Prvo je prijedlog Odluke o zbrinjavanju korisnika kolektivih smještaja kroz implementaciju projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja na inicijativu predlagača, pomoćnika načelnika Edina Hamzića, povučen radi dorade, dok je prijedlog Odluke o osnivanju zdravstvenog savjeta na području općine Lukavac jednoglasno usvojen.

Na isti način usvojen je i prijedlog Odluke o visini komunalne zakse o priključenje i izmijštanje priključka vodosnabdijevanja i kanalizacije na sistem centralnog grijanja, uz usvojen amandman Klubova SDA i SBiH na način da se predloženo umanjenje od strane načelnika Delića sa prvobitnih 50% dodatno umanji na simboličnih 1 KM za fizička, odnosno 2 KM za pravna lica, čime bi uz saglasnost prisutnih, podsticalo priključivanje većeg broja objakta na sistem centralnog grijanja, a tako i znatno umanjio nivo zagađenja u gradu obzirom na način kako se ti objekti trenutno zagrijavaju u zimskom periodu.

Data je i saglasnost načelniku za raspisivanje konkursa za popunjavanje mjesta člana UO JZU Dom zdravlja Lukavac.

Potvrđene su odluke o imenovanju v.d. direktora JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, te odluke o imenovanju privremenog UO JP „RAD“ Lukavac odnosno UO JZU Dom zdravlja Lukavac, sve sa 18 glasova za, 11 protiv i 2 suzdržana. Inače, za pomenute tačke je načelnik Delić zatražio povlačenje sa Dnevnog reda ali isto nije moglo biti učinjeno iz proceduralnih razloga, a prema obašnjenju sekretara vijeća.

Veliku raspravu je izazvala i porblematika „Energy Solution“ d.o.o. odnosno pokrenut upravni spor općine Lukavac prema nadležnom ministarstvu, a radi izdavanje sporne okolinske dozvole. Stavovi vijećnika su bili uglavnom približeni i usvojena je urgencija prema nadležnom sudu (kanotnalni sud Sarajevo) za što hitnije rješavanje ovog postupka.
Nadalje usovjen je prijedlog da općinsko vijeće da saglasnost direktoru JU Centar za kulturu na zaključivanje ugovora o zakupu sportske dovrane ali za ugovorena  period ne duži od jedne godine. Jednoglasno je usvojena Informacija o zaštiti od požara na području općine Lukavac sa prijedlogom preduzimanja preventivnih i operativnih mjera zaštite uz amandman Jakuba Mahovkića (SDP). Redom su usvojene i Informacije o stanju klizišta na području općine Lukavac sa prijedlogom preduzimanja preventivnih i operativnih mjera zaštite, zatim Informacija o uspjehu, učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Lukavac za školsku 2015/16 godinu, Informacija za dodjelu stipendija za školsku 2016/17 godine.

Klub vijećnika SDA je zatražio preispitiavnje Rješenja o imenovanju privremenog člana UO JU RTV Lukavac kojeg je donio načelnik Edin Delić, jer je prema navodima predstavnika ovog kluba ne postoji zakonsko uporište ovakvoj odluci obzirom da imanovanje u UO ove institucije vrši isključivo osnivač odsnosno općinsko vijeće, aludirajućiu na kršenje zakona odnosno nadležnosti kao i zaobilaženja bilo kakve procedure od strane načelnika Delića. Pridjedlog je usvojen sa 16 glasova za i 9 protiv, uz činjenicu da su vijećnici kluba SBB napustili sjednicu ranije i nisu glasali po nekoliko posljednih tački. Prijedlog da se ovo uvede u zapisnik iznio je i vijećnik Admir Mosorović (SDA).

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI