Vijeće ministara BiH: Vakcina protiv Covid-19 u BiH stiže u prvom kvartalu naredne godine

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Analizu održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za period 2020 – 2023. godine, koju je sačinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, s ciljem efikasnog upravljanja javnim finansijama i održavanja makroekonomske stabilnosti.

Analiza daje preglede ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti BiH i osnovnih rizika koji mogu uticati na održivost javnog duga u srednjoročnom periodu.

Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa održivim javnim dugom. Spoljni dug se redovno otplaćuje i njegova otplata ne može doći u pitanje, zahvaljujući dobrom zakonskom okviru u ovoj oblasti.

Indikator javni dug/BDP u 2019. godini je 31,4% i prema međunarodnim standardima nije visok. Globalna zdravstvena kriza prouzrokovana pandemijom bolesti Kovid-19  utiče na cijeli svijet, pa i na Bosnu i Hercegovinu. Prema osnovnom scenariju procjene, ovaj indikator ima tendenciju povećanja u 2021. godini, a postepeni oporavak očekuje se u 2022. i 2023. godini.

EKONOMSKI RAST U PROŠLOJ GODINI 2,7% 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojio je Dokument “Bosna i Hercegovina – izvještaj o razvoju – godišnji izvještaj 2019” u kojem se navodi da u prošloj godini makrostabilnost u BiH nije bila ugrožena.

U 2019. godini ostvaren je stabilan ekonomski rast od 2,7%, uz smanjenje nezaposlenosti i deficita na tekućem računu, kao i zadržavanje javnog duga države u umjerenim okvirima. Nije zabilježen značajniji rast cijena.

JAČATI SARADNJU CARINSKIH ORGANA – PARTNERA U MEĐUNARODNOM SPORAZUMU

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Odluke o vršenju kontrole i nadzora nad izvršenjem obaveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralnim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba u 2019. godini.

U informaciji se navodi da je razvijanje i jačanje saradnje carinskih organa, partnera u međunarodnom sporazumu o slobodnoj trgovini veoma važan faktor u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Kada je riječ o poštovanju obaveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralnim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba, kontinuirana kontrola i nadzor naposljetku imaju za cilj sprečavanje generisanja određenih carinskih i necarinskih barijera pojedinih zemalja, a time i narušavanja dogovorenih principa za odvijanje međunarodne trgovinske razmjene.

Dodaje se da treba kontinuirano raditi na edukaciji privrednih subjekata, carinskih organa i špeditera, u vezi sa primjenom pravila o porijeklu robe u međunarodnoj trgovini robama.

Na taj način se želi olakšati trgovina i smanjiti broj upravnih i prekršajnih postupaka pred carinskim organima ugovornih strana, što dovodi do uštede vremena i troškova kako privrednim subjektima u spoljnotrgovinskom poslovanju, tako i za budžet BiH.

U Informaciji su prezentovana određena iskustva privrednih subjekata, a koja ocrtavaju dio stanja u ovoj oblasti kada je u pitanju porijeklo robe.

PREUZETE NORME EU U PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane BiH, donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima, kojim se preuzimaju odgovarajući propisi  Evropske unije u ovoj oblasti, a koji su usvojeni do 11. juna 2020. godine.

Izmjenama dosadašnjeg pravilnika želi se omogućiti nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, koje će pružiti visok nivo zaštite zdravlja ljudi, interesa potrošača i proizvođača u BiH, kada je riječ u upotrebi prehrambenih aditiva.

Izmijenjenim pravilnikom stvaraju se uslovi za kontinuirano praćenje propisa Evropske unije i redovno ažuriranje aneksa pravilnika koji se odnose na prehrambene aditive koji su dopušteni za upotrebu u hrani.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O ZAKLJUČIVANJU UGOVORA O NABAVCI VAKCINE

Na sjednici je usvojen Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o zaključivanju Ugovora o nabavci vakcine „Commitment agreement-commited purchase arrangement“ između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za vakcine (GAVI).

Ministarka i zamjenik ministra civilnih poslova Ankica Gudeljević i Siniša Ilić potpisali su još u septembru ove godine Ugovor o nabavci vakcina.

Na sjednici je rečeno da  je planirana nabavka 1.230.000 doza vakcina protiv Kovida -19,  koje bi u BiH, prema najavama, mogle stići u prvom kvartalu naredne godine.

REALIZOVATI PREPORUKE GREKO-a

Vijeće ministara BiH usvojio je pojedinačne informacije Ministarstva bezbjednosti, i to o usvajanju Drugog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GREKO-a u četvrtom krugu evaluacije, i o usvajanju dodatka Drugom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GREKO-a u trećem krugu evaluacije.

Drugi izvještaj o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GREKO-a u četvrtom krugu evaluacije i dodatak Drugom izvještaju o usklađenosti BiH sa preporukama GREKO-a u trećem krugu evaluacije biće objavljeni na internet stranici GREKO-a  i Ministarstva bezbjednosti BiH.

Savjet ministara BiH je u zaključcima istakao da je prioritetna realizacija preporuka GREKO-a iz ovih izvještaja te je zadužio Ministarstvo bezbjednosti BiH da uputi urgenciju svim nadležnim institucijama u BiH radi njihovog  provođenja.

PRIPREME ZA 5. SASTANAK PODODBORA ZA PRAVDU, SLOBODU I BEZBJEDNOST

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju petog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, 17. i 18. 12. 2020. godine putem onlajn platforme.

Na sjednici je usvojeno više operativnih zaključaka radi bolje pripreme za ovaj sastanak, te je data saglasnost na dokument za diskusiju i sastav delegacije koja će učestvovati na sastanku.

Vijeće ministara BiH primio je k znanju i usaglašeni dnevni red za peti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između Evropske unije i Bosne i Hercegovine na kojem će se, između ostalog, razgovarati o funkcionisanju pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, saradnji agencija za provođenje zakona, migracijama, azilu i upravljanju granicom.

Kategorije
BIHOKO NAS

POVEZANI ČLANCI