Analizom uzoraka zemljišta potvrđeno: U donjem toku rijeke Spreče zemljište zagađeno opasnim metalima

Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2017. godinu. U njemu je navedeno da su uzeti prosječni uzorci zemljišta (koje čini 15 pojedinačnih uzoraka) na dubini od 10 do 30 centimetara u poremećenom stanju, na 17 mikrolokacija.

Sadržaj policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u tlu je iznad dozvoljene granične vrijednosti na osam mikrolokacija, sadržaj žive je iznad dozvoljene granične vrijednosti na četiri mikrolokacije. Povećane vrijednosti žive, koja je vrlo opasan teški metal za zdravlje ljudi,  se kreću od 0,644 mg/kg do 2,221 mg/kg. U svim uzorcima otkriven je povišen sadržaj ukupnih oblika teških metala u tlu i to nikla i hroma.

Ovi rezultati su dokaz da su teški metali i PAH-ovi u tlu naneseni plavnim valovima rijeke Spreče. Kada je riječ o niklu i hromu zaključeno je da je njihovo prisustvo u vodotoku iz kore raspadanja geološkog supstrata u gornjem toku rijeke Spreče, dok se ostali teški metali i PAH-ovi mogu dovesti u vezu sa industrijom u tuzlanskom bazenu. Zaključeno je da je programom potrebno utvrditi način sanacije postojećeg zagađenja zemljišta, a osim mjera prevencije i zaštite utvrditi i mjere kako bi bilo spriječeno daljnje zagađivanje ovih površina i uspostavio trajni monitoring u ovom rizičnom području.

S ciljem prevencije ispuštanja štetnih i opasnih materija, neophodno je uključivanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a u realizaciju mjera prevencije i sanacije i nadležnog ministarstva Tuzlanskog kantona. U dugoročne mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u plavnoj zoni ovog područja treba planirati uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče, kako bi ubuduće bile umanjene i preduprijeđene ovakve ekološke nesreće.

U mjerama u svrhu sanacije zemljišta neophodno je zabraniti, odnosno ograničiti proizvodnju određenih poljoprivrednih proizvoda na zagađenom zemljištu i ispuštanje otpadnih materija, te naplatiti troškove sanacije zagađenog poljoprivrednog zemljišta i troškove nanesene poljoprivrednim proizvođačima, navedeno je u ovom izvještaju.

Kategorije
OKO NAS

POVEZANI ČLANCI