Odobrena sredstva za izgradnju spomen obilježja u Berkovici

Iako nisu u njenoj nadležnosti, Vlada vodi računa o dinamici nedavno pokrenutih stečajnih postupaka.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o provođenju stečajnog postupka u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u kojima je pokrenut stečajni postupak u 2015. godini.

Podsjećamo, nakon sveobuhvatne informacije o privrednim društvima, konstatovano je da određena društva već duži period posluju negativno sa višemilionskim dugovanjima prema povjeriocima, zbog čega je bilo neophodno poduzimanje mjera za rad ovih društava u skladu sa pozitivnim zakonima. U skladu sa Zakonom o stečaju, a na osnovu odluke nadležnog suda, u 2015. godini pokrenuti su stečajni postupci u društvima „Tvornica transportnih uređaja” Tuzla, „Livnica čelika ” Tuzla, „Polet” Tuzla i „Aida” Tuzla. Analizom izvještaja stečajnih upravnika, konstatovano je da se stečajni postupci odvijaju u skladu sa Zakonom o stečaju ali i da se imovina ovih društava otežano i sporo unovčava, zbog čega se ne izvršavaju obaveze prema povjeriocima. Poseban problem predstavljaju obaveze prema radnicima zbog neuvezanog radnog staža, zbog čega radnici ne mogu da ostvare pravo na penzionisanje i druga prava, a što su više puta izražavali protestima u krugu društva.

Usvojena Informacija o efektima ulaganja za povratak

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Kako se navodi u Informaciji ulaganja Ministarstva u 2015. godini su rezultirala smanjenjem broja raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona sa 12443 u 2014. godini na 11858 osoba u 2015. godini, što je manje za 585 raseljenih osoba. Ministarstvo je opredijeljeno da treba nastaviti podršku povratničkoj populaciji i to isključivo stvarnim povratnicima kroz potporu za održiv povratak. Ono što oni traže i pokušavaju za sebe stvoriti kada dođu u svoje domove jeste ekonomska sigurnost, u smislu zapošljavanja i samozapošljavanja. U cilju sprečavanja moguće zloupotrebe dodijeljenih sredstava i prava Ministarstvo će i ubuduće vršiti stalnu kontrolu na terenu utroška sredstava na osnovu potpisanih ugovora između Ministarstva i korisnika donacije, te dostavljati prijedloge, za pokretanje tužbi protiv osoba koje su zloupotrijebile dodijeljena sredstva za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i gospodarskih objekata.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Pravilnik o namjeni, uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije sa budžetske pozicije „sredstva sa ESCROW računa“. Ovim Pravilnikom utvrđuje se namjena, uslovi, kriteriji i postupak dodjele sredstava za subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije i to kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, podsticaj novih investicija i razvoja, podsticaj izvoza finalnih proizvoda od drveta, povećanje ukupnog prihoda i podsticaj domaće proizvodnje. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju u trenutnom stanju robnih rezervi Tuzlanskog kantona, donijela Plan potrebnih robnih rezervi Kantona za period 2017-2019. godina i Plan potrebnih robnih rezervi robnih rezervi u oblasti lijekova i sanitetskog materijala. Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za period januar – septembar 2016. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je danas sa Informacijom o inspekcijskom nadzoru rada i poslovanja osnovnih i srednjih škola kao i visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona u privatnom vlasništvu stranih fizičkih i pravnih lica, te zadužila Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da u što kraćem roku izvrši inspekcijski nadzor rada i poslovanja Javne ustanove Univerzitet u Tuzli, te da o istom, putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, informiše Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o rokovima izmirenja obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom definirani su rokovi i iznosi izmirenja internih obaveza prema podračunima svaku fiskalnu godinu, u periodu 2017-2021. godina. Vlada je danas donijela i Odluku o isknjižavanju obaveza prema privrednom društvu “Bosnia valves”d.o.o. Tuzla. Shodno ovoj odluci izvršit će se isknjižavanje neplaćene obaveza Ministarstva industrije, energetike i rudarstva prema privrednom društvu „Bosnia valves” d.o.o. Tuzla u iznosu od 29.228,00 KM, koja je nastala na osnovu Odluke o odobravanju finansijskih sredstava ovom društvu, a nije mogla biti izvršena zbog blokade računa Društva, kasnije i pokretanja stečajnog postupka u ovom privrednom subjektu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o dodjeli javnih priznanja – zahvalnica njemačkoj kompaniji „GOPA“ predstavništvo u BiH i Ambasade Švicarske u BiH – Švicarskoj Vladi. Zahvalnice se dodjeljuju za doprinos u reformskom procesu, finansijskoj i edukativnoj podršci JU Služba za zapošljavanje i biroa za zapošljavanje na području Tuzlanskog kantona, te provedbu Projekta zapošljavanja mladih YEP. Shodno izmjenama Programa o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas nove i izmijenila neke od ranije donesenih odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Odluku Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kojom se odobrava 19.511,98 KM za finansiranje troškova izgradnja vodovoda „Polja“ MZ Gornja Višća i MZ Donja Višća, Općina Živinice, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na više odluka Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Mjesnim zajednicama Babići, Općina Gračanica; Berkovica, Općina Lukavac, Bukva, Općina Gradačac, Sladna, Općina Srebrenik, te općinama Doboj Istok, Kladanj i Teočak odobreno je ukupno 47.750 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o dodjeljivanju 3.000,00 KM Planinarskom sportskom društvu „Gradina“ Gradačac, na ime organiziranja manifestacije Međunarodni dan planina 11. decembar 2016. godine. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas i saglasnost odluke o odobravanju 20.000,00 KM Medžlisu Islamske zajednice Bratunac, na ime sufinansiranja izdataka na izradi i postavljanju šehidskih nišana na mezarju Veljaci u Bratuncu, kao i 17.000,00 KM Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo, na ime finansiranja programskih zadataka Fondacije. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova i postupka za dodjelu sredstava za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije. Razlog za donošenje nove odluke koja tretira ovu oblast jeste otklanjanje određenih nepravilnosti koje su konstatovane u Konačnom izvještaju Ureda za internu reviziju institucija Federacije BiH za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Rješenje Ministarstva za boračka pitanja TK o odobravanju 20.000,00 KM trgovinskoj radnji „Lejla“ Kalesija u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Razlog za donošenje ove odluke je činjenica sa privrednim društvom „Koting“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, zbog neispunjavanja obaveza ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje, jednostrano raskinut ugovorni odnos, pravo na bespovratna sredstva ostvarila je trgovinska radnja „Lejla“ iz Kalesije, koja je bila slijedeća na rang listi za dodjelu ovih sredstava. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisija za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija “Informacione tehnologije” i Zaštita na radu i zaštita od požara na Visokoj školi “CMS” – Centar za multidisciplinarne studije Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća. Također, Vlada je donijela i Odluku o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o radu Odsjeka za saobraćajnu edukaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 22.350,00 KM. Ova sredstva potrebna su obzirom da se u jednoj kalendarskoj odnosno budžetskoj godini prelamaju dvije školske godine, pa je s tim u vezi došlo do promjene broja učenika koji imaju pravo na subvencioniranje prijevoza. U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je punomoćnike koji će u ime osnivača vršiti ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i Skupštine Javnog preduzeća „Radio televizija Tuzlanskog kantona“. Također Vlada je donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Višća“ Višća, Živinice, te privremenom imenovanju Školskog odbora JU OŠ „Čelić“ Čelić.

Izvor/vladatk.ba

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI