Saopćenje Kluba vijećnika OO SDP Lukavac

U nastavku prenosimo saopćenje Kluba vijećnika OO SDP Lukavac cjelosti, pristiglo na našu mail adresu:

Klub vijećnika OO SDA Lukavac oglasio se 02.08.2017. godine, Saopćenjem za javnost povodom 9. i 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac. Klub vijećnika SDA Lukavac je u svom Saopćenju iznosi niz neistina kojima obmanjuje građane Općine Lukavac. Osjećamo dužnost i obavezu da upozorime građane Lukavca na sljedeće:

JZU Dom Zdravlja Lukavac

Klub vijećnika SDA se poziva na pravni osnov navodeći, citiramo:

„Pravni osnov za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac je član 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10) „Predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvene ustanove iz stava 5. ovog člana imenuje i razrješava općinsko vijeće…“, član 26. Zakona o javnim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), član 28. stav 2 i član 37. stav 4. Statuta JZU Doma zdravlja Lukavac.“

Klub vijećnika SDA iznosi laži i ponaša se po principu Švedskog stola uzima samo ono što im ide u prilog, tako da namjerno izostavljaju dio člana 64. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBIH i time obmanjuje građanje Općine Lukavac i BIH. Napominjemo da je članom 64. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10) definisano je: „Predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvene ustanove iz stava 5. ovog člana imenuje i razrješava općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.“

U nastavku se Klub vijećnika SDA poziva na član 26. Zakona o javnim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i time ponovo obmanjuje građane općine Lukavac i BIH, članom 26. Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama („Službene Glasnik RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) definisano:

„Osnivač odnosno vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razriješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.“

Navedenim članom 26. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službene Glasnik RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) je definisano da je izvršni organ općine osnivač, tj, Općinski načelnik.

Potpuno je neistinita tvrdnja kluba vijećnika SDA da je Upravni odbor odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, a kao razlog se navodi otpuštanje odnosno prestanak ugovora za 27 radnika Doma Zdravlja koji su primljeni na određeno vrijeme.

Predhodni direktor, koji je suprotno Zakonu bio tri mandata uzastopno direktor, iako je po zakonu mogao biti dva mandata, a za vrijeme svog mandata je primio 27 radnika na određeno vrijeme bez konkursa. Takođe javnosti je poznato da je jedan od vijećnika stranke SBiH bi v.d. direktor JZU DZ Lukavac te tu poziciju napustio zbog pritisaka da te radnike ostavi u random odnosu, da bi nakon toga na vijeću postupio sasvim suprotno i tražio da se tim radnicima produži ugovor o radu. VD direktor Dajana Čolić je postupila po zakonu i nije podlegala pritiscima da zaključi novi ugovor na određeno vrijeme za te radnike a da prethodno ne raspiše konkurs.

Klub vijećnika SDA takođe iznosi neistine i obmanjuje građane općine Lukavac pozivajući se na Član 37. Stav 4. Statuta JZU Dom Zdravlja Lukavac koji glasi: (Upravni odbor)

„Predsjednika i članove Upravnog odbora Doma zdravlja imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, a na način i u skladu sa Zakonom i propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH.“

Što se tiče opoziva predsjednika i članova Upravnog odbora Član 37. stav 6. Statuta je definisano:

“Način izbora i opoziva predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja vrši se u skladu sa kriterijima za imenovanje u Upravni odbor Doma zdravlja, koje utvrđuje Općinskog vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.“

Iz navedenog proizlazi da je Zakonsko pravo Općinskog Načelnika da nakon provedenog konkursa predlaže Općinskom vijeću kandidate za članove upravnog odbor.

JU Centar za socijalni rad Lukavac

Klub vijećnika SDA se poziva na pravni osnov navodeći, citiramo:

„Pravni osnov za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Lukavac je: član 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BIH („Službene novine FBIH, broj: 12/03 i 34/03) član 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom („Službene novine TK: 05/12, 07/14, 11/15).“

Članak 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH („Službene novine Federacije BIH“, broj: 12/03 i 34/03) glasi:

1.”Imenovanja iz st. od 2. do 4. ovoga članka nisu obuhvaćena odredbama ovoga zakona.”

2.”Nominacije/imenovanja za kraće razdoblje: ovo su nominacije ili imenovanja na najviše dva (2) mjeseca koja se ne mogu ponoviti i za koja ukupna naknada za cijelo razdoblje ne iznosi više od pet 5.000,00 KM.”

Članom 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH Službene novine Federacije BiH», broj 65/13) je definisano:

“Nominacije/imenovanja na kraći period su nominacije ili imenovanja na najviše tri mjeseca koja se ne mogu ponoviti.“.

Član 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom („Službene novine TK: 05/12, 07/14, 11/15).

„Organ upravljanja u centru za socijalni rad je upravni odbor, a organ rukovođenja direktor.
Članove upravnog odbora imenuje osnivač na period od četiri godine.
Direktor centra za socijalni rad imenuje upravni odbor na temelju provedenog konkursa, uz prethodnu suglasnost osnivača.
Za Direktor centra za socijalni rad može biti imenovana osoba iz članka 48. stavak 2., kao i druga osoba koja ima završen fakultet društvenog smjera, pod uvjetom da u oblasti socijalne zaštite ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.„

Napominjemo da je Općinsko vijeće Lukavac je na svojoj 8. sjednici usvojilo Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora „Centar za socijalni rad“ Lukavac i raspisao konkurs za imenovanje upravnog odbora u JU Centar za socijalni rad Lukavac.

Iz navedenog proizlazi da je Zakonsko pravo Općinskog Načelnika da nakon provedenog konkursa predlaže Općinskom vijeću kandidate za članove upravnog odbor.

JP„RAD“ Lukavac

Klub vijećnika SDA se poziva na pravni osnov navodeći, citiramo:

“Pravni osnov za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JP„RAD“ Lukavac je: član 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BIH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03).”

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH („Službene novine Federacije BIH“, broj: 12/03 i 34/03) i člana 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH Službene novine Federacije BiH», broj 65/13) je definisano da imenovanja na kraći period ili na tri mjeseca se ne mogu ponoviti. Što je detaljno objašnjeno na predhodnom primjeru JU Centra za socijalni rad Lukavac.

Napominjemo da su do sada već imenovana dva privremena upravna odbora u JP RAD Lukavac, a ovo je treći Privremeni upravni odbor, što je namjerno kršenje zakona od strane Vijećnika prije svega SDA. Dva puta je Općinski načelnik podnosio prijedlog Općinskom vijeću za donošenje Odluke o raspisivanju Jvanog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JP „Rad“ Lukavac; ali općinsko vijeće nije usvojilo (zbog namjerne opstrukcije vijećnika iz SDA). SDA već duže vremena u praksi vrši zapošljavanje radnika bez javnog konkursa i to rodbinu i stranačke poslušnike. Dokaz u JZU Dom Zdravlja Lukavac nije bilo konkursa zadnjih 15 godina. a zaposleno je preko 100 radnika samo u JZU Dom Zdravlja Lukavac.

Ako SDA i dalje smatra da su navedene Odluke usvojene po Zakonu, pozivamo SDA da protiv bivšeg načelnika Općine Lukavac, gospodina Mujkića podnese krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja , zato što je u svom mandatu predlagao članove Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac, JP Rad Lukavac i JU Centar za socijalni rad Lukavac.

OO SDP BiH Lukavac

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI