Tarik Arapčić: Problem aerozagađenja moraju rješavati stručna lica

Dana 15.03.2017. godine Zastupnički dom parlamenta FBiH, održao je tematsku sjednicu na temu aerozagađenja u Federaciji BiH.

Svoj stav po ovoj temi, na pomenutoj sjednici iznio je i dr. Tarik Arapčić, zastupnik u Parlamentu FBiH, kojeg prenosimo u cjelosti.

„Na osnovu podataka o mjerenju imisijskih koncentracija sumpor dioksida i suspendiranih tvari PM2.5, kvalitet zraka u Lukavcu u odnosu na navedena dva parametra je nezadovoljavajući i u pojedinim epizodama izrazitog zagađenja, indeks kvalitete zraka se može ocjeniti kao opasan.

Gotovo svakodnevno, pri stabilnim meteo uslovima, poznatim kao temperaturna inverzija, zrak u Lukavcu sadrži visoke koncentracije različitih vrsta polutanata u takvim koncentracijama koje su nezdrave za osjetljive grupe stanovništva ili se karakterišu kao nezdrave za opću populaciju stanovnika.

Ovo je problem koji se ponavlja iz godine u godinu, identičan  je skoro za sve gradove koji imaju problem sa zagađenim zrakom. Očigledno je da mjere koje se trenutno provode a koje su ugrađene u okolinske dozvole izdate zagađivačima na federalnom i kantonalnom nivou nisu dovoljne i da se na ovakav način neće postići krajnji cilj a to je čist zrak. Naprotiv stiče se utisak da je svake godine zrak zagađeniji, na primjer u Tuzli je značajan dio domaćinstava obuhvaćen daljinskim grijanjem iz Termoelektrane Tuzla ali rezultati mjerenja i dalje pokazuju izrazito visoke koncentracije sumpor dioksida i prašine. U Lukavcu je stanje dosta slično uz pojavu vrlo visokih koncentracija prašine.

Da bi kvalitet zraka bio zadovoljavajući, čime se direktno utiče i na poboljšanje zdravstvenih prilika našeg stanovništva, moramo angažovati struku. Treba naglasiti, da je jedan od uzroka ovakvog lošeg kvaliteta zraka uzimanje za pravo da ovako ozbiljnom problematikom koja ima direktnog uticaja na zdravlje stanovništva se bave ljudi koji probleme koji su evidentni koriste u dnevno političke svrhe ili čak u predizbornu kampanju. U Lukavcu smo imali jedan takav slučaj, gdje je opravdano nezadovoljstvo građana iskorišteno u promociju jedne političke opcije, građani su na najgrublji način prevareni a pojedinci uključujući i aktuelnog načelnika u epizodama kada je zrak bio ekstremno zagađen su izgledali dezorjentisano i nisu ponudili niti jedno efektivno rješenje.

Dakle, ukoliko želimo biti odgovorni prema stanovništvu i pronaći rješenje moramo isključiti šarlatane, populiste i druge lažne zaštitnike okoline a u rješenje problema uključiti stručna lica. Ovdje je potrebno podvući da dio odgovornosti snosi i Federalno ministarstvo okoliša i turizma koje, stiče se dojam,  nije dovoljno educirano u pogledu pisanja okolinskih dozvola, prave se proceduralne greške i veći broj izdatih okolinskih dozvola je predmet tužbi. Takođe, uvidom u Federalnu strategiju zaštite okoliša za period 2008-2018 može se zaključiti da je radnu grupu činilo ukupno 40 stručnih lica, niti jedno nije iz ne vladinog ili vladinog sektora Tuzlanskog kantona. Navedenih 40 lica je napisalo Strategiju od 186 strana to znači 5 stranica po osobi a na samo jednom mjestu se spominje Strategija zaštite zraka, toliko o ozbiljnosti samog dokumenta. S tim u vezi predložio bih slijedeće zaključke:

  1. Okolinske dozvole izdate od strane nadležnih ministarstava za zagađivače koji imaju emisije u zrak staviti na javni uvid, na kraju godine objaviti izvještaj o stepenu ispunjenja uslova propisanih dozvolom;
  1. Na području Tuzlanskog kantona se ne vrši mjerenje PM10 a koje prema važećem Pravilniku je obavezno mjeriti, zbog toga je neophodno propisati granične vrijednosti za suspendirane tvari PM2,5 obzirom da mjerne stanice na pomenutom kantonu mjere PM2,5;
  1. Zadužiti kantonalna ministarstva, koja to nisu uradila, da pokrenu proceduru izrade katastra zagađivača zraka. Izradom katastra, tačno će se utvrditi koji izvori emisija imaju dominantan uticaj na kvalitet zraka, shodno tome mogu se preduzimate odgovarajuće mjere prema zagađivačima u cilju smanjenja emisija;
  1. Zadužiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma da preispita izdata ovlaštenja firmama koje se bave izradom Studija o uticaju na okoliš zbog sve učestalijih vrlo loše urađenih Studija koje rezultiraju nekvalitetno napisanim okolinskim dozvolama. Izvršiti dodatnu edukaciju obrađivača Studija i lica koja vode postupak izrade okolinske dozvole;
  1. Uraditi Strategiju zaštite zraka na realnoj osnovi, sa tačno definisanim rokovima i monitoring planom;
  1. U izradu Strategija zaštite okoliša ili bilo koje sastavnice okoline uključite stručna lica sa općina koja su direktno pogođena zagađenjem. Navodim primjer: U izradi Federalne strategije zaštite okoliša za period 2008-2018 učestvovalo je Udruženje „Lijepa naša“ Čapljina, svakako da navedeno udruženje treba učestvovati ali isto tako aktivnu ulogu trebaju imati i udruženja iz Tuzle, Lukavca, Zenice, Jajca itd.
  1. Proširiti sistem daljinskog grijanja uz povoljnije uslove priključenja za pravna i fizička lica;
  1. Odgovornost u vezi održavanja, proširenja mjernih parametara i ugradnja novih senzora za mjerenje kvalitete zraka na stacionarnim mjernim stanicama prebaciti na zagađivača. Na primjer, za održavanje, kalibraciju i proširenje mjernih parametara stacionarne stanice u Lukavcu odgovornost treba biti na najvećim zagađivačima tog područja.“

 

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI